GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

SBK Halmstads behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur SBKs Halmstad avd. behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter är grunden för en bra service.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 Maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (kurser, utbildningar, klubbmästerskap mm) i SBKs Halmstad avdelning.

Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i SBKH och vid deltagande på SBKHs aktiviteter (utbildningar, kurser, KM  med mera) godkänner du att SBKH sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SBKH ska kunna verka i enlighet med SBKHs syfte och mål, vilka framgår av SBKHs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av medlemskap med mera kommer du behöva styrka att du läst och tagit del av SBKHs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SBKH informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etc. om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om SBKHs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och "tävlingar"

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?
SBKH lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att du lämnar dina personuppgifter godkänner du att SBKH lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SBKHs berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med SBKHs aktiviteter, till exempel kurser, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt kursregister.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SBKHs förening såsom utskick, kontakt inom föreningen, kontakt vid registrering med mera. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick. Kontakta vår medlemsansvariga om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter?
SBKH lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när du anmäler dig till kurs eller vid registrering av resultat. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi?
De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som kurser eller föreläsningar eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
SBKH hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnummer är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för att vi ska kunna lämna uppgifter till Studiefrämjandet.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?
Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer och styrelsemedlemmar. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå. Vi lagrar även personuppgifter på SBKHs webbplats och SBKHs sociala medier.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
SBKH lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SBKHs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom styrelsemedlemmar och utbildningsregister med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.

Revidering av denna text
Vid olika förändringar som rör och påverkar SBKH och SBKHs verksamhet kan denna text behövas revideras. SBKHs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SBKH behöver anpassa SBKHs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering gjord 2019-09-02.

Kontakt med SBKH
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SBKHs medlemsansvarig. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SBKHs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SBKHs intressen väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna in din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt till att årligen få ett utdrag av de uppgifter SBKH har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Styrelsen SBKs Halmstad avd.
Skedalahed 112
305 93 Halmstad

Tycker du att SBKH hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.
Personuppgifterna, undantaget personnummer, kan komma att användas för direkt marknadsföring och utskick av information från SBKH. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsansvarig via mail: sbkhalmstad.medlem@gmail.com.